सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (कर्मचारीहरु सबै)