कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरीएको सूचना ।

आर्थिक वर्ष: