रोजगार सहायक पदको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: