निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण बुझाउन छुट हुन गएको व्यहोरा सम्बन्धमा निवेदन ।

आर्थिक वर्ष: